Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την ενεργειακή μελέτη και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) για πώληση, ενοικίαση ή μεταβίβαση κτιρίων και διαμερισμάτων.

-Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

-Η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού απαιτείται για όλα τα κτήρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κ.λπ.), ως εξής:

-Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:
  - Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

-Υφιστάμενα:
  - Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτηρίου και πώληση-αγορά τμήματος
    κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου
    κτηρίου.

-Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα
  «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

-Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για ΝΕΕΣ συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

-Δεν απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α. για τις εξής περιπτώσεις:
  -Για κτήριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ. (π.χ.
   ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ.)
    -Για κτήρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης
     αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

-Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

-Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
  -Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή
   Επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.
     -Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις
      πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά      
      σχέδια του κτηρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια  
      Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).
        -Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς  
         κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.
            -Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με
             την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του
             Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου.


-Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

-Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)
1.         Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
2.         Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
(εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
3.         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
4.         Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
5.         Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
6.         Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)
* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.

-Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)
1.         Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
2.         Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
(εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
3.         Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
4.         Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
5.         Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
6.         Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
7.         Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
8.         Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
9.         Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)
* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.

-Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
-Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
-Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
-Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
-Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
-Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
-Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
-Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Στοιχεία Ιδιοκτητών
-Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

-Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
-Δ.Ο.Υ.
-Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
-Συνεννοήσεις με πελάτη για τα δικαιολογητικά
-Επίσκεψη στον χώρο και μετρήσεις
-Εργασία στο γραφείο για την δημιουργία του αρχείου
-Δημιουργία Έργου ΤΕΕ στο σύστημα αμοιβών
-Σύναψη συμφωνητικού για αμοιβή και σκανάρισμα και ανέβασμα στο ΤΕΕ
-Προκαταβολή Φόρου μέσω TAXISNET και ταυτόχρονη πληρωμή
-Πληρωμή της αμοιβής στην εθνική και τσμεδε/εμπ
-Έκδοση ΠΕΑ, έκδοση Απόδειξης και παράδοσης στον πελάτη
-Κατάθεση συμφωνητικού/συμφωνητικών στην εφορία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου