Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Γεωμετρικές Μεταβολές στο Κτηματολόγιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλη τη διαδικασία Γεωμετρικών Μεταβολών στο Κτηματολόγιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.Τι είναι;

Τα γεωμετρικά στοιχεία των γεωτεμαχίων είναι τα σημεία (κορυφές), οι γραμμές (τόξα) και τα πολύγωνα (που δημιουργούνται από τα σημεία και τις γραμμές). Τα σφάλματα των γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων που εντοπίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα οφείλονται σε διαφορές σχήματος, θέσης και εμβαδού. 

Τι αφορά;

Η γεωμετρική (χωρική) μεταβολή μπορεί να αφορά ενδεικτικά:

 • Συνένωση / κατάτμηση γεωτεμαχίων
 • Διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων
 • Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης κάθετων ιδιοκτησιών
 • Σύσταση / κατάργηση δουλειών διόδου
 • Μεταβολές μεγάλης έκτασης όπως Πράξεις Εφαρμογής, Αναδασμοί, Απαλλοτριώσεις κλπ


Ποια είναι η διαδικασία;


 1. Συμπλήρωση "Αίτησης για Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης"
 2. Κατάθεση της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο:
 • περίληψη εγγραπτέας πράξης
 • αντίγραφο εγγραπτέας πράξης που επιφέρει τη γεωμετρική μεταβολή
 • τίτλος κτήσης του γεωτεμαχίου
 • αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος που προσαρτάται στην εγγραπτέα πράξη (εφόσον υπάρχει)
 • κτηματογραφικό διάγραμμα
 • διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών στο οποίο απεικονίζεται η γεωμετρική μεταβολή που περιγράφει η εγγραπτέα πράξη
τα δύο τελευταία είναι υποχρεωτικά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον αρμόδιο μηχανικό
Τα παραπάνω κατατίθενται εις διπλούν (πρωτότυπο και απλό αντίγραφο).

      3. Καταβολή των τελών και των δικαιωμάτων
      4. Παραλαβή απόδειξης για την κατατεθείσα αίτηση

Σημαντικό να γνωρίζετε:

Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι όμορων γεωτεμαχίων συναινούν στη διόρθωση των ορίων τους, είναι δυνατόν να υποβληθεί κοινή αίτηση διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων. Σε αυτήν την περίπτωση, τόσο το έντυπο της αίτησης όσο και το Διάγραμμα Γεωμετρικών μεταβολών θα πρέπει να συνυπογράφονται από όλους τους όμορους ιδιοκτήτες. Με τον τρόπο αυτό ο αιτών αποφεύγει το κόστος κοινοποίησης της αίτησης στους όμορους ιδιοκτήτες και μειώνεται σημαντικά ο χρόνος περαίωσης της αίτησής του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου